Pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“). 

PREVÁDZKOVATEĽ: Mauma s.r.o., Moskovská 3, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 46922211 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: gdpr@hotel-management.sk, +421 918 247 091

1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a  v mene prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s  retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. 

Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nasledovné účely v závislosti od Vášho postavenia.

Evidencia klientov
Prevádzkovateľ v záujme udržiavania obchodných vzťahov a v záujme riadneho plnenia zmlúv, spracúva osobné údaje klientov, osôb oprávnených konať v ich mene prípadne poverených zamestnancov klientov.
Kategória dotknutých osôb: klient, osoba oprávnená konať v mene klienta, poverený zamestnanec klienta

Právny základ: Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f):
- oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
Hlavným oprávneným záujmom je evidencia klientov (zmluvná agenda)
Kategória osobných údajov: kontaktné údaje (meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail)

Lehota na výmaz osobných údajov: do 12 mesiacov od ukončenia spolupráce
Kategória príjemcov: oprávnené orgány štátu, štatutárny orgán spoločnosti, poverené osoby - zamestnanci mauma s.r.o.

Obchodná činnosť – poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov/zákazníkov na účely vybavenia objednávky, riadneho plnenia zmluvných povinností a poskytnutia služby
Kategória dotknutých osôb: klient – zmluvný partner

Právny základ: Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. b):
– spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na základe žiadosti dotknutej osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy
Kategória osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonický kontakt, obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ; iné údaje nevyhnutné pre poskytnutie služieb na základe zmluvy

Lehota na výmaz osobných údajov: do 6 mesiacov od ukončenia spolupráce
Kategória príjemcov: oprávnené orgány štátu, štatutárny orgán spoločnosti, poverené osoby- zamestnanci, sprostredkovatelia zabezpečujúci poskytovanie služieb.

Zasielanie obchodných oznámení – marketingová komunikácia
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových a obchodných oznámení na základe Vášho súhlasu.V prípade ak ste našim klientom, Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových a obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za nasledovných podmienok:
Kategória osobných údajov:
bežné osobné údaje
(štatutárneho orgánu právnickej osoby v rozsahu- meno, priezvisko, funkcia, telefón, e-mail)
(fyzická osoba podnikateľ- obchodné meno, meno, priezvisko, funkcia, telefón, e-mail)
(fyzická osoba – e-mail)

Právny základ: Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. a):
– súhlas dotknutej osoby:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f):
– oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
Hlavným oprávneným záujmom je prieskum spokojnosti klientov a ďalšia marketingová komunikácia

Lehota na výmaz osobných údajov: Po dobu platnosti súhlasu – 36 mesiacov
po dobu nevyhnutnú za účelom prieskumu spokojnosti klientov a následnej marketingovej komunikácie v súvislosti s poskytnutými službami

Kategória príjemcov: oprávnené orgány štátu, štatutárny orgán spoločnosti, poverené osoby- zamestnanci; partner zabezpečujúci zasielanie marketingovej komunikácie; ​sendinblue.com

Kontaktný formulár
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb za účelom kontaktovania prostredníctvom kontaktného formuláru

Právny základ: Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa/ Hlavným oprávneným záujmom je komunikácia s klientmi a návštevníkmi internetového sídla
Kategória osobných údajov:bežné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, predmet správy, ďalšie údaje uvedené v správe)

Lehota na výmaz osobných údajovdo vybavenia požiadavky dotknutej osoby
Kategória príjemcovštatutárny orgán spoločnosti, poverené osoby- zamestnanci;

3. AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
  • Oprávnené osoby/zamestnanci prevádzkovateľa/štatutárne orgány spoločnosti
  • Partneri zabezpečujúci zasielanie marketingovej komunikácie
  • Partner/i zabezpečujúci poskytovanie služieb v oblasti GDPR
  • Partner/i zabezpečujúci poskytovanie služieb v oblasti hotelového poradenstva
  • Subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
4. USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie mimo EÚ.

5. AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  tzv. test proporcionality (porovnávací test)  pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:

1. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušení ochrany osobných údajov
2. Sieťová a informačná bezpečnosť
3. Preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov
4. Prieskum spokojnosti a ďalšia marketingová komunikácia so zákazníkmi
5. Evidencia klientov

6. BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

7. „COOKIES“

„Cookies“ sú malé textové súbory ukladané na Váš pevný disk počítača, môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Väčšina internetových prehliadačov automaticky tieto súbory prijíma. Prijímanie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom zmeny nastavenia Vášho webového prehliadača, vymazaním súborov cookies alebo zakázaním prijímania takýchto súborov.

8. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: dozor.@pdp.gov.sk https://dataprotection.gov.sk/uoou/ . V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

9. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ A UPLATNENIE PRÁVA

Vaše žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov a práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa na adrese: info@hotel-management.sk alebo písomne na adresu Mauma s.r.o., Moskovská 3, 974 04 Banská Bystrica Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia  najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

10. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

zásada zákonnosti
osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

zásada obmedzenia účelu
osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

zásada minimalizácie osobných údajov
spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú

zásada správnosti
dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

zásada minimalizácie uchovávania
osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

zásada integrity a dôvernosti
osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

zásada zodpovednosti
ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

11. ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.