Mystery Shopping info

Špecializujem sa na mystery shopping hlavne v Hoteloch, reštauráciách a využitie zistení na zvýšenie tržieb a kvality služieb klienta. Mojim poslaním je sprostredkovať  klientom nezaujatý pohľad na ponúkané služby a pomáhať im pri ich neustálom zlepšovaní. Pri realizácii každého hodnotenia kladiem veľký dôraz na individuálnu prípravu a aktuálny kontext klienta. V konečnej správe ktorú dostanete sa dozviete o kladných, ale aj záporných poznatkoch z mojej návštevy. Pre Vás bude cenným zdrojom informácií a nástrojom na riadenie ľudí a procesov, podkladom na hodnotenie Vašich ľudí, zlepšovanie ich práce.  

Hodnotiaca správa bude zahŕňať nasledovné.

  • zhrnutie najdôležitejších zistení z hodnotenia
  • slovná správa, ktorá detailne opisuje priebeh návštevy.
  • závery a odporúčania, ktorých aplikácia prispeje k zvýšeniu tržieb prevádzky a ku skvalitneniu jeho služieb.

V závislosti od rozsahu hodnotenia sa vopred dohodnú podmienky návštev vo Vašom zariadení. V prípade bližšej spolupráce sa do hodnotenia implementujú interné štandardy prevádzky. Potom nasleduje návšteva, o ktorej nie je personál vopred upovedomený. Ide o utajenú návštevu, počas ktorej si budem zaznamenávať rôzne kritéria a na základe ktorých vypracujem hodnotiacu správu. Keďže mám veľké skúsenosti z hotelov a reštaurácií, tak viem presne čo mám vnímať pri takejto návšteve. 
Hodnotiaca správa prinesie nezaujatý, objektívny pohľad na kvalitu služieb a personálu z pohľadu hosťa. Dokážem upozorniť na chyby, ktoré si bežne prevádzka neuvedomuje. Cenným je identifikovanie priestoru pre zvýšenie predaja a cross-selling, ako aj uplatňovanie pokynov manažmentu v praxi. Zároveň môže slúžiť ako podklad pre hodnotenie zamestnancov, pre ich ďalší rast a vzdelávanie alebo odmeňovanie. V konečnom dôsledku spokojný a kvalitný personál a služby znamenajú pridanú hodnotu pre zákazníka, čo v praxi znamená nárast tržieb pre celú organizáciu.