SWOT Analýza

SWOT Analýza

SWOT analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu a to z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. Zároveň načrtáva možné alternatívy budúceho vývoja, možnosti na ich využitie, prípadne ich riešenie. 

Cieľom SWOT analýzy je posúdenie vnútorných predpokladov podniku k uskutočneniu podnikateľského zámeru a podrobenie rozboru i vonkajších príležitostí a obmedzení určované trhom.


Na čo slúži analýza SWOT

Kompletizuje a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky podniku, jeho vonkajšie príležitosti a hrozby podľa dôležitosti. Je to ľahko použiteľný nástroj na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii podniku. SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi internými schopnosťami podniku a jeho vonkajším prostredím.

Ak podnik nedisponuje silami na tvorbu atraktívnej stratégie, tak jeho vedenie musí rýchlo budovať požadované schopnosti. Súčasne dobrá stratégia vyžaduje sústrediť sa na zvrátenie tých slabostí, ktoré robia podnik zraniteľným, alebo ho obmedzujú pri sledovaní atraktívnej príležitosti.Čo skratka SWOT znamená?

Cieľom SWOT analýzy je posúdenie vnútorných predpokladov podniku k uskutočneniu určitého podnikateľského zámeru a podrobenie rozboru i vonkajších príležitostí a obmedzení určované trhom. Nachádza sa uprostred všetkého diania a pôsobí na ňu mnoho negatívnych a pozitívnych vplyvov. Tie ktoré prevažujú, rozhodujú o budúcnosti firmy. Záleží len na tom, ako je na rôzne vplyvy spoločnosť pripravená a ako sa s nimi dokáže vysporiadať. SWOT analýza hodnotí silné (strenghts), slabé (weaknesses) stránky spoločnosti, hrozby (threats) a príležitosti (opportunities) spojené s podnikateľským zámerom, projektom alebo stratégiou.

  • S - strenghts - silné stránky (podniku, odvetvia, prostredia...)
  • W - weaknesses - slabé stránky
  • O - opportunities - príležitosti
  • T - threats - hrozby