Hotelový manuál 

21.10.2019

Dôležitosť školenia zamestnancov v hotelierstve 

V každom podnikaní sú ľudské zdroje bez ohľadu na činnosť tým najcennejším kapitálom. Z hľadiska konkurencie a rýchlej fluktuácii zamestnancov je nevyhnutná odborná príprava personálu. Každý manažér by mal byť schopný prilákať kvalifikovaného a schopného zamestnanca, aby využil svoje schopnosti pri dosahovaní organizačných cieľov. V trhovej ekonomike je miera neistoty pomerne rozšírená, získavanie vedomostí a informácií sa stáva zdrojom vytvárania konkurenčných výhod.

Jedným z najdôležitejších aspektov súčasného hotelového priemyslu je spoznávanie nových metód a techník prostredníctvom školení. Školenie zamestnancov je dôležitou súčasťou riadenia ľudských zdrojov, ktorá má zlepšiť výkon zamestnancov, resp., pomáha pri lepšom využívaní a špecializácii ich pracovných schopností. Aplikácia efektívneho školiaceho procesu má dôležitý dopad na zvýšenie výkonnosti zamestnanca.


 • Úvod

Technologické zmeny, najmä v oblasti informačných technológií, narastajúcej zložitosti a neistoty prostredia, si vyžadujú znalosti a niektoré zručnosti. V dôsledku hromadnej výroby a rôznorodosti výrobkov a služieb sú dnes spotrebitelia informovaní a predovšetkým veľmi selektívni pri nákupe tovaru a služieb. Rastúce požiadavky spotrebiteľov si vyžadujú nové riešenia a rozsiahle znalosti.

V dôsledku rastúcej konkurencie sa organizácia zaviazala neustále revidovať výrobu a služby s cieľom uspokojiť potreby a požiadavky spotrebiteľov prostredníctvom manažérskych metód na zvýšenie produktivity. Moderné podmienky, dynamická konkurencia, sofisti-kovaná informačná technológia, ekonomické znalosti, globalizácia trhu, sa zmenili z hľadiska dôležitosti ľudských zdrojov v organizácii. Tieto podmienky aktualizujú a uprednostňujú ľudský kapitál ako strategický zdroj pre organizáciu. Rozdiely v organizáciách existujú iba kvôli rozdielom medzi ľudskými zdrojmi, metódami riadenia a rozvoja.

V globálnom prostredí sú stále zložitejšie a nejasnejšie znalosti a zručnosti jediným zdrojom, ktorý vytvára konkurenčné výhody. Z tohto dôvodu sa školenie často považuje za nástroj na dosiahnutie organizačných cieľov. Toto školenie zamestnancov sa stáva optimálnou reakciou na komplexné obchodné výzvy. Po výbere zamestnancov z manažmentu by pracovníci mali byť vyškolení podľa svojej práce, orientácia by mala byť organizovaná pred ich prácou a ďalšie druhy školení sa budú konať neskôr.

V rozvinutých krajinách v súčasnosti sektor služieb neustále rastie. Rozvoj cestovného ruchu ovplyvnil rast hotelového priemyslu. Hotelový priemysel čoraz viac súťaží, pokiaľ ide o kvalitu služieb, ktoré ovplyvňujú úspech alebo neúspech hotelov. 

Pokiaľ ide o rastúcu kvalitu služieb, hoteloví pracovníci zohrávajú dôležitú úlohu, preto je nevyhnutný rozvoj zamestnancov tým, že im poskytnú nepretržité školenie v relevantných oblastiach. Školenie zamestnancov pomáha organizácii dosiahnuť svoj cieľ, zatiaľ čo v čase zamestnania umožňuje pracovníkom vykonávať lepšiu prácu.

 • Školenie personálu

Tréning je systematické plánovanie a úprava správania prostredníctvom učenia udalostí, programov a pokynov, ktoré jednotlivcom umožňujú dosiahnuť vedomosti a potrebné zručnosti, aby mohli účinne vykonávať svoju činnosť.

Školenie je proces, ktorý poskytuje pracovníkom informácie, zručnosti a umožňuje im porozumieť organizácii a jej cieľom. Školenie je určené najmä na to, aby pomohlo pracovníkovi naďalej pozitívne prispievať vo forme najlepšieho výkonu.

Každá hotel potrebuje vyškolených a skúsených ľudí, aby mohli efektívne vykonávať svoje činnosti. Úlohy dnešných organizácií sa stali zložitými a narastal význam vzdelávania zamestnancov. Napríklad sa odhaduje, že obchodné spoločnosti v Spojených štátoch amerických každoročne vydávajú miliardy dolárov na formálne kurzy a školiace programy zamerané na rozvoj zručností zamestnancov. Personálne školenie je nevyhnutnou súčasťou aktivít Manažéra ľudských zdrojov a mnoho organizácií pochopilo, aké dôležité je organizovať školenie v neustále sa meniacom a komplexnom pracovnom prostredí.

 • Školenie personálu v hoteli

Rýchly rozvoj hotelového priemyslu a konkurencia viedli k potrebe školenia personálu. Úroveň kvality služieb závisí od kvalít zamestnancov. Kvality zamestnancov súvisia s vedomosťami, zručnosťami, kompetenciami, skúsenosťami atď., ktoré vedú k rozvoju hotelov. 

Z tohto dôvodu je vzdelávanie zamestnancov životne dôležité, pretože sa zvyšuje aj výkon zamestnancov a produktivita. Disponujú odbornými znalosťami, skúsenosťami a hodnotnými zručnosťami, ktoré je možné využiť na efektívnejšie vykonávanie ich odbornej prípravy. Odborná príprava je dôležitá pri motivácii a inšpirácii pracovníkov tým, že zaisťuje potrebné informácie pre danú pracovnú pozíciu a pomáha im zoznámiť sa s dôležitými miestami.

 • Dôležitosť školenia zamestnancov

Vzhľadom na súčasné podnikateľské prostredie a rýchly rast technológií a ich vplyv na hospodárstvo a spoločnosť potrebujú pracovníci školenie viac ako kedykoľvek predtým. 

Odborné vzdelávanie zamestnancov je kľúčovou funkciou našej spoločnosti www.hotel-management.sk a je veľmi dôležité z hľadiska zvyšovania produktivity, ale to nie je len jedna z výhod. Výcvik je nevyhnutný nielen na zvýšenie produktivity, ale aj na motiváciu a inšpiráciu pracovníkov pochopením dôležitosti ich práce a poskytnutím všetkých informácií, ktoré potrebujú na vykonávanie týchto úloh.

Všeobecné výhody, ktoré prináša školenie pracovníkov:

 • zvýšenie potešenia z práce a zvyšovanie morálky
 • zvýšenie motivácie
 • zvýšenie efektívnosti
 • zvýšenie porozumenia nových metód a technológií
 • zvýšenie inovatívnych stratégií
 • zníženie fluktuácie zamestnancov

Toto je iba čiastočný zoznam mnohých výhod, ktoré vyplývajú zo školenia. Školenie zamestnancov je vzdelávacia skúsenosť, ktorá si vyžaduje zmenu v práci pracovníkov, aby sa zlepšil výkon. Školenie teda zahŕňa poznať znalosti, zručnosti, postoje a správanie.

Manažéri sa rozhodnú, kedy budú pracovníci potrebovať školenie a kedy ich potrebovať nebudú. Nedostatočná odborná príprava alebo zlá odborná príprava vedú k vysokej fluktuácii pracovníkov a majú tendenciu ponúkať horšie alebo nižšie štandardné služby a kvalitu predaja.

Školenie je kľúčom k udržaniu personálu a bráni im v hľadaní inej práce tým, že im dáva príležitosť dosiahnuť svoje ciele v kariére v rámci svojej organizácie. Ľudia majú sklon cítiť, že prispievajú spoločnosti pozitívne.

 • Výhody odbornej prípravy zamestnancov

Odborná príprava zamestnancov zvyšuje schopnosť pracovníkov a poskytuje im konkurenčné výhody. Efektívne školenie zlepší osobné postavenie a profesionálne zručnosti. Odborná príprava bude prínosom nielen pre pracovníkov, riadenie a organizáciu, ale aj pre spotrebiteľov z dôvodu kvality ponúkaných služieb a produktov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré výhody plynúce zo školenia zamestnancov.

Vyššie uvedená tabuľka predstavuje výhody plynúce zo školenia zamestnancov. Pracovníci získavajú zo školenia, ktorí si tým, že zvyšujú vedomosti o svojej práci, v ňom nachádzajú potešenie. Po zaškolení si pracovníci uvedomia dôležitosť svojho zamestnania a považujú sa za spôsobilých vykonávať svoju prácu, a tak rozvíjajú svoju sebaúctu a rast.

Tréning má pozitívny vplyv na niektorých pracovníkov, ktorí majú ambíciu napredovať, takže po určite dobe sa môžu povýšiť a dosiahnuť vyššiu pozíciu, aby dosiahli svoje osobné ciele. Znalosti, praktické skúsenosti a metódy, ktoré sa učia počas odbornej prípravy, pomôžu zamestnancom efektívne riešiť problémy a tak budú produktívni v práci.

Manažment tiež profituje zo školenia, pretože môže spoznať schopných, talentovaných a tých, ktorí preukázali dobré výsledky. Školiaci môžu tiež nájsť pracovníkov, ktorí sú vhodnejší na iné pozície, a tak pomáhajú pri riadení ich postupu.

V dôsledku rastúcej produktivity a ponuky kvalitných služieb po doškoľovaní bude mať hotel vyššie príjmy. Školenie pomôže organizácii zabrániť nehodám. Zabezpečuje tiež konkurencieschopnosť hotela, pretože školenia vedú k vysokej kvalite, efektívnosti a lojálnym zákazníkom pre hotel. Školenie je veľmi dôležité pri znižovaní fluktuácie zamestnancov, čo vedie k nižším výdavkom organizácie.

 • Druhy odbornej prípravy

Organizácie majú perspektívu investície do hotelových manuálov a školiacich firiem, pričom školenie považujú za možnosť zvyšovania produktivity. Školenie sa považuje za riešenie mnohých problémov, napríklad nízkej kvality v dôsledku nedostatku zručností zamestnancov, ktorý následne hľadajú užitočnejšie alebo lepšie zamestnanie.

Kvôli týmto nedostatkom v zručnostiach zamestnancov, je potrebné, aby organizácia zahrnula školenie zamestnancov.

Systematický tréning je zložený z jednoduchého modelu, ktorý sa skladá zo štyroch častí a ako je znázornené:

 • Identifikácia potrieb odbornej prípravy.
 • Rozhodovanie o tom, aký druh odbornej prípravy bude potrebný na splnenie týchto potrieb.
 • Využívanie skúsených školiteľov na vykonávanie tréningov.
 • Monitorovanie a hodnotenie odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť jej efektívnosť.

Školenia sa môžu konať na pracovisku aj mimo neho. Školenie je organizované v priestoroch hotela a organizuje ho každé oddelenie, vedúci tímu a manažéri alebo aj skúsení pracovníci, ktorí majú na starosti rôzne školenia.

Školenia sa konajú na rôzne účely, ktoré je možné rozdeliť podľa ich obsahu:

 • Školenie pre začínajúcich pracovníkov - pomáha začínajúcim pracovníkom získať všeobecné vedomosti o hoteli a základných potrebných zručnostiach. Pomáha nadviazať vzťahy medzi zamestnancami a riadiacim tímom.
 • Certifikovať zamestnancov po zaškolení - pracovníci dostanú profesionálne osvedčenia po absolvovaní teoretických a praktických testov.
 • Simulačné školenie - sa koná s pomocou oddelenia ľudských zdrokov, aby sa zlepšili pracovné metódy a zvýšila sa pracovná sila simuláciou pracovného prostredia. Toto školenie sa uplatňuje v každodenných zamestnaniach, je preto dlhodobé.
 • V pracovnej dobe - vyučujú sa pravidlá a zásady práce, spôsoby správania, techniky zaobchádzania s medziľudskými vzťahmi. Cieľom tohto cvičenia je vyškoliť pracovníkov, aby sa naučili, ako najlepšie vykonávať svoju prácu rýchlejšie a efektívnejšie.
 • Výučba cudzích jazykov - zamestnanci hotelov sú povinní aspoň sa učiť angličtinu, ktorá sa považuje za medzinárodný jazyk, aby mohli komunikovať s klientmi z iných krajín.
 • Školenie pre hotelové a administratívne služby - zameriava sa na zlepšenie služieb a správy vrátane telefónnych techník, vzťahov s klientmi, obchodných schopností, vzťahov s verejnosťou, všeobecných informácií atď.

 • Tréningový systém v hotelových manuáloch

Hotelová príručka je zameraná na to, aby sa zabezpečilo, že klientom sú poskytované profesionálne služby a že klient je veľmi spokojný s hotelovými výrobkami a službami. Účelom školení, ktoré sa organizujú pomocou manuálu, je zlepšovanie vedomostí a zručností zamestnancov tak, aby sa zlepšila kvalita a štandard hotela.

Tieto školenia sa využívajú viac s novými zamestnancami, ktorí boli práve prijatí do zamestnania, s cieľom orientovať ich v práci tým, že im ponúknu všeobecné informácie o hoteli, zákazníckych službách, povinnostiach a zodpovednostiach atď.

Okrem toho sa organizujú školenia pre ostatných zamestnancov a tých, ktorí pracujú na čiastočný alebo polovičný (sezóny) úväzok. Pravda je taká, že ak má personál nízku úroveň vzdelania a nemá žiadne skúsenosti s hotelovými službami, je potrebné, aby bol vyškolený. Zamestnanci, ktorí pracujú v hoteli, sú prevažne absolventi, alebo niektorí z nich iba ukončili strednú školu.

Tréningy by sa mali konať trikrát alebo štyrikrát ročne, aby sa zvýšila kvalita služieb zahrnutím pravidiel obsluhy, pravidiel správania, obliekania, zvýšenia kvality produktov, zvýšenia komunikácie, kde sa školia hlavne čašníci, barmani, kuchári a recepční. Manuál spravený pre každý úsek hotela je potrebný aby sa udržala konzistencia školenia pre zamestnancov ale aj pre budúcich pracovníkov hotela. 

Školenie, rozvoj a podpora zamestnancov sú stratégiou našej spoločnosti www.hotel-management.sk • Závery a odporúčania

Dôležitú úlohu zohráva riadenie ľudských zdrojov v hoteloch. Jednou z činností, ktoré sa považujú za nevyhnutný nástroj riadenia a ktoré prinesú mnoho výhod, je odborná príprava personálu. Medzi tieto výhody patrí zvýšenie efektívnosti práce, pomoc zamestnancom pri rozširovaní ich vedomostí a zlepšenie ich zručností, motivácia a príprava zamestnancov na vlastný rozvoj, redukcia fluktuácie zamestnancov, pomáha zamestnancom a samotnému hotelu súťažiť v rýchlo sa meniacom prostredí.

Na základe výsledkov získaných výskumom kvality vieme, že školenia sú dôležité, a preto by im mala byť poskytnutá starostlivosť a mali by byť starostlivo ošetrené manažmentom, ale v každom hoteli existujú určité problémy, ktoré sa týkajú školení. Hlavné problémy spočívajú v tom, že niektorí zamestnanci nevedia o dôležitosti školení alebo výhod, ktoré z nich vyplývajú z účasti na nich. Veľká časť zamestnancov neovláda anglický jazyk, ktorý je dnes hlavným jazykom pre komunikáciu s cudzincami.

Niektoré z možných odporúčaní sú:

 • Oddelenie ľudských zdrojov by malo vysvetliť dôležitosť školenia zamestnancov, ciele a prínosy, ktoré pre nich vyplývajú zo školenia, a získané vedomosti z školení, ktoré sa majú uplatniť v budúcnosti.
 • Zapojenie odborníkov, školiteľov a externých manažérov na organizovanie školení, ktorí majú skúsenosti s hotelovým priemyslom.
 • Organizácia intenzívnych kurzov anglického jazyka a iných jazykových kurzov, aby mohli zamestnanci komunikovať s turistami.
 • Posielanie riadiacich a nemanažérskych pracovníkov na konferencie, semináre mimo celoštátnych školení, ktoré súvisia s hotelovým priemyslom a službami.
 • Poučiť zamestnancov o zvyšovaní vedomostí a zručností prostredníctvom školení, s cieľom splniť ich potreby, propagácie, postupu a rozvoja. Týmto spôsobom sa usilujú ponúkať klientom služby najvyššej kvality.

Tento blog by mal byť užitočný pre hotelové podniky, aby pochopili dôležitosť školenia personálu. Vzhľadom na to, že ľudia sú v každej organizácii cenným prínosom, ich rozvoj a odborná príprava zohrávajú pri dosahovaní jej cieľov kľúčovú úlohu.

Dúfam, že tento blog obsahuje niektoré hodnoty, ktoré majú pomôcť hotelom v rozvoji ľudských zdrojov.

Michal Laurinc